...KESATUAN BERJUANG BAGI MENDAPATKAN TANGGA GAJI YANG BERPATUTAN, TEMPAT KERJA YANG SELAMAT SERTA SELESA DAN TIADA DISKRIMINASI...

Jumaat, 13 Ogos 2010

Perlembagaan dan Peraturan Kesatuan (Bahagian Kedua)

PERATURAN 4: YURAN DAN TUNGGAKAN 

1. Yuran Kesatuan adalah seperti berikut:-
     Yuran Masuk    - RM4.00 
     Yuran Bulanan - RM6.00

   Sebarang kenaikan yuran hendaklah diputuskan dengan undi rahsia menurut Peraturan 25.

2. Yuran bulanan hendaklah dijelaskan sebelum tujuh haribulan pada tiap-tiap bulan.


3. Seseorang ahli yang terhutang yuran selama tiga bulan berturut-turut akan dengan sendirinya terhenti menjadi ahli Kesatuan. Haknya dalam Kesatuan akan hilang dan namanya hendaklah dipotong dari Daftar Ahli/Yuran.


4. Seseorang yang terhenti daripada menjadi ahli kerana tunggakan yuran boleh memohon semula untuk menjadi ahli menurut Peraturan 3(2).


5. Majlis Eksekutif berkuasa menetapkan kadar bayaran yuran bulanan yang kurang atau mengecualikan buat sementara waktu mana-mana ahli daripada bayaran yuran bulanan atau sebarang kutipan atau yuran khas (jika ada):-
      a) Jika dia jatuh sakit teruk atau ditimpa kesusahan yang berat;
      b) dia dibuang kerja, diberhentikan atau diketepikan dan masih menunggu keputusan sesuatu perundingan 
          atau perbicaraan tentang pembuangan kerja, pemberhentian atau pengenepian itu; atau
      c) kerana sebarang sebab lain yang difikirkan munasabah dan wajar oleh Majlis Eksekutif.


PERATURAN 5: BERHENTI MENJADI AHLI

Seseorang ahli yang ingin berhenti dari Kesatuan hendaklah memberikan notis secara bertulis sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh berhenti kepada Setiausaha Agung dan hendaklah menjelaskan terlebih dahulu semua tunggakan yuran dan hutang (jika ada). Nama ahli berkenaan hendaklah dipotong dari Daftar Ahli/Yuran.

PERATURAN 6: HAK AHLI

Semua ahli mempunyai hak yang sama dalam Kesatuan kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan ini.


PERATURAN 7: KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB AHLI

1. Setiap ahli hendaklah menjelaskan yurannya menepati masa dan mendapatkan resit rasmi bagi pembayaran itu. Pembayaran yuran bulanan dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah tanggungjawab setiap ahli dan bukannya tanggungjawab pegawai-pegawai Kesatuan.


2. Setiap ahli hendaklah memberitahu Setiausaha Agung dengan segera apabila berpindah tempat kerja.


3. Seseorang ahli yang menghadiri Mesyuarat atau Majlis Kesatuan hendaklah berkelakuan baik dan berhemah.


4. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sebarang pekeliling atau dokument tentang Kesatuan tanpa mendapat kelulusan Majlis Eksekutif.


5. Seseorang ahli tidak dibenarkan mendedahkan sebarang hal tentang kegiatan Kesatuan kepada orang yang bukan ahli atau kepada Pertubuhan lain atau pihak akhbar tanpa keizinan dari Majlis Eksekutif.


PERATURAN 12: MAJLIS EKSEKUTIF

1. Majlis Eksekutif (Exco) adalah badan yang menjalankan pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Kesatuan termasuk hal pertikaian perusahaan dalam masa diantara dua Mesyuarat Agung Tigatahunan.


2. Majlis Eksekutif juga dikenali sebagai pegawai-pegawai Kesatuan hendaklah terdiri daripada sebelas (11) orang ahli Kesatuan berjawatan seperti berikut:
  • Seorang Presiden,
  • Seorang Timbalan Presiden,
  • Seorang Setiausaha Agung,
  • Seorang Penolong Setiausaha Agung,
  • Seorang Bendahari dan
  • Enam (6) orang Ahli Majlis Eksekutif dimana tiga (3) daripadanya adalah wanita.

PERATURAN 12(A): JAWATANKUASA TEMPAT KERJA (SHOP STEWARD)

1. Majlis Eksekutif boleh menubuhkan Jawatankuasa Tempat Kerja (JTK) disebarang tempat bekerja untuk menjaga kepentingan ahli-ahli ditempat bekerja itu jika difikirkan perlu.


2. Komposisi keanggotaan bagi tiap-tiap JTK hendaklah ditentukan oleh Majlis Eksekutif.


3. Majlis Eksekutif hendaklah menggubal peraturan-peraturan kecil sejajar dengan peraturan-peraturan ini bagi menentukan cara-cara penubuhan, pembubaran, perlantikan anggota JTK dan tugas-tugas JTK.


4. JTK akan bertugas sebagai penyelaras dan tidak mempunyai kuasa eksekutif selain daripada kuasa yang diberikan kepadanya secara bertulis oleh Majlis Eksekutif.


(Peraturan-peraturan yang perlu sahaja dipaparkan)
Tiada ulasan:

Catat Ulasan